சாரோனின் ரோஜாவே வாரும்

சாரோனின் ரோஜாவே வாரும் (Written\Composed by TUCC)
 
Words by Ulahanathan Santhanackumar
Music by Lisa John and Prince Jothiraj
 

 
சாரோனின் ரோஜாவே வாரும்
சற்குண நாதனே வாரும்
மெய்யான தேவனே என் இயேசு ராஜனே
உம்மில் நான் தஞ்சம் கொள்வேன்
 
உந்தன் நாமம் பெரியது
உந்தன் கிருபை உயர்ந்தது
 
1. ஆதியும் நீரே/ நீரே, அந்தமும் நீரே/ நீரே
அற்புத ஜோதியும் நீரே
பாவிகள் எம்மை மீட்க இந்த
பாரில் பிறந்திட்டீரே – உந்தன் நாமம்
 
2. ஒப்பற்ற தெய்வம்/ தெய்வம், உன்னத நேசர்/ நேசர்
எங்களின் இயேசு இராஜா!!
சத்திய வார்த்தை நீரே, உலகில்
சர்வத்தின் சிருஷ்டியும் நீர் – உந்தன் நாமம்

Post a comment

Book your tickets