தாவீது இசை குழு -TIK 2010

நீரே என் அடைக்கலம் – இன்னிசை (by TUCC தாவீது இசை குழு)

 

 

1.       சரணம் சரணம் ஆனந்தா சச்சிதானந்தா
2.       ஆதி பிதாகுமாரன் ஆதி திரியேகர்க்கு
3.       நீர் பாராளும் மன்னவர் சேலா சேலா
4.       பாவி என்னிடம் வர மனதில்லையோ
5.       ஆதாரம் நீர்தானையா ( புதிய சாங் )
6.       நம்பி வந்தேன் நம்பி வந்தேன்
7.       அடைக்கலம் நீரே கோட்டையும் நீரே

8.       அடைக்கலம் அடைக்கலமே இயேசு நாதா
9.       என் தேவன் என் வெளிச்சம்

Post a comment

Book your tickets